Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných a iných údajov dodávateľov, odberateľov, obchodných firiem, resp. fyzických osôb v súvislosti s pracovnými vzťahmi zabezpečujeme dôsledne zákonným spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Dbáme hlavne na ich bezpečnosť a ochranu.  

Vaše osobné údaje spracovávame  v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Tieto zásady ochrany osobných údajov zhŕňajú postupy a procesy pri ochrane osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uplatňuje pri prevádzke webovej stránky www.luxbus.sk a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb zákazníkom.


1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Naša spoločnosť: LuXbus s.r.o., Ploské 36, 044 44 Ploské, Košice - okolie, SR ,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43329/V  (ďalej len „prevádzkovateľ“),

spracúva iba veľmi obmedzený rozsah vašich osobných údajov. Najmä na to, aby sme vám mohli predať naše služby/tovar, prijať vaše, prípadne plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.


2. NA KOHO SA VPRÍPADE OTÁZOK MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.

V prípade dopytov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov:

Mykola Vozňuk
Ploské 36, 044 44 Ploské

Mobil: +421 948 506 528
Mail: voznuk@luxbus.sk


3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

S cieľom plniť zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vrátane zaistenia platobného styku spracováva prevádzkovateľ bežné osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu:

 1. identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, iné údaje z dokladu totožnosti zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH;
 2. kontaktné údaje - najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, miesto podnikania, emailová adresa, telefónne číslo;
 3. údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies)
 4.  prípadne iné iba nevyhnutné údaje na dosiahnutie účelu spracovania, väčšinou podľa uzavretých zmlúv,  objednávok, dodacích listov, alebo s tým súvisiacej písomnej, alebo mailovej komunikácie, ktoré nám touto formou boli  Vami poskytnuté.

Bežné osobné údaje - osobné údaje,  ktoré našej Spoločnosti poskytnete osobne, prostredníctvom emailu, telefonicky, cez webstránku našej Spoločnosti alebo inými prostriedkami.


4. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, cez telefón alebo e-mail, budeme, samozrejme, zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie vašej otázky.

Účelom spracovania vašich osobných údajov môžu byť všetky, alebo niektoré z nasledovných možností:

 1. uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie, alebo odoslanie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, alebo dodanie služby/tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie;
 2. aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou;
 3. aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s našimi službami a produktmi, a tieto môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov;
 4. aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:

1. Pre účely poskytnutia dopravnej služby – nepravidelnej, objednávkovej dopravy (na základe plnenia zmluvy).  Pre predmetný účel spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje o Vás ako o zákazníkovi. Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich dopravných služieb. Predmetné Vaše  osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy o poskytnutí našich dopravných služieb uzatvorenej medzi našou Spoločnosťou a Vami, ako aj v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré predchádzajú uzavretiu predmetnej zmluvy. Predmetné Vaše osobné údaje potrebujeme počas celej doby platnosti a plnenia zmluvy, pričom po zániku/skončení zmluvy Vaše osobné údaje ešte archivujeme v zmysle príslušných zákonov.

2. Marketingový účel  - ide predovšetkým o priamy marketing, zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti zákazníkov, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby ponúkané našimi obchodnými partnermi (hlavne cestovnými a kanceláriami a agentúrami, v spolupráci s ktorými poskytujeme prepravné služby). Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:

 1. vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky, v prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí dopravnej služby medzi Vami a našou Spoločnosťou), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať;
 2. oprávneného záujmu, pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o vlastných, podobných výrobkoch. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim zákazníkom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je našim oprávneným záujmom, aby sme základné identifikačné a kontaktné údaje našich bývalých a aktuálnych zákazníkov použili na predmetný účel a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu.

Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne pre účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

3. Uplatňovanie právnych nárokov našej Spoločnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie najmä identifikačných a kontaktných osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti voči zákazníkom (dlžníkom) v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť svoje oprávnené nároky a práva.

4. Sťažnosti a reklamácie (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie najmä  identifikačných a kontaktných údajov našich zákazníkov ako aj iných fyzických osôb, ktoré  našej Spoločnosti zasielajú sťažnosti a reklamácie súvisiace najmä s poskytovaním služieb zo  strany našej Spoločnosti. Nakoľko má naša Spoločnosť zásadný záujem na riadnom poskytnutí služby a na spokojnosti našich zákazníkov, osobné údaje na predmetný účel naša Spoločnosť spracúva, aby na tieto sťažnosti a reklamácie mohla riadne reagovať a prípadne poskytnúť  nápravu, ak by niektoré sťažnosti boli oprávnené.


5. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 1. ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 3. spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti LuXbus s.r.o.  alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:

Poskytnutie dopravnej služby

 • po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní  a finančnom poradenstve) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.

Marketingový účel

 • po dobu platnosti súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu. V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov od ich získania.

Uplatňovanie právnych nárokov

 • po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov po zániku/splnení záväzkov zo zmluvného vzťahu. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Sťažnosti a reklamácie

 • po dobu nevyhnutnú na úplné vybavenie sťažnosti a reklamácie, najviac po dobu desiatich (10) rokov pre účely evidencie a prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu ako aj pre prípad súdneho sporu alebo iného uplatňovania práv a nárokov našej Spoločnosti po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

7. PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB.

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej,  alebo aj v listinnej forme.

Spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu.


8. BEZPEČNOSŤ VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Pre bezpečnosť vašich osobných údajov sme prijali technické a organizačné opatrenia na základe analýzy spracovanej v bezpečnostnom projekte. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našich prostriedkoch IT, ktoré sa nachádzajú v chránenom priestore  firmy a sú pod neustálym dohľadom aktívnych prvkov – fyzickej ochrany. Zabezpečenie počítačovej siete a pripojenia do internetu  je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. 


9.KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje, ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní.

Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

 • príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní.
 • odovzdanie osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe Zákona alebo právoplatných úradných, či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľom

 • ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
 • čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbáme na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
 • príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverení spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne  a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Zamestnancom

 • vaše osobné údaje sú v našom prostredí prístupné našim zamestnancom, na účely súvisiace s plnením našich záväzkov voči Vám, ide najmä o meno, priezvisko a kontaktné telefónne  číslo.

Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby

 • Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.


11. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA.

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov.

Ak ste návštevníkom našej web stránky spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä: online identifikátory, najmä IP adresa, logy, prezývka (nick), lokalita, druh zariadenia.

Cookies

Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto  môžu obsahovať údaje o

 1. webových stránkach prepojených s touto stránkou,
 2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
 3. Vašu IP adresu a
 4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.

Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu. 

Viac o cookies

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. 

Analytické a ďalšie nástroje

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

Google Analytics

Tento web využíva službu Google Analytics, ktorého poskytovateľom je spoločnosť Google, Inc. („Google“). Jedná sa o službu, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov webových stránok a umožňuje ho vyhodnocovať.  Tým pomáha zlepšovať webové stránky, ich užívateľskú prívetivosť.
Zbierané dáta o užívateľoch stránok sú anonymné. Služba nezbiera osobné a citlivé údaje. Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov.

V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o vašom používaní týchto webových stránok:

 •  typ a verzia prehliadača,
 •  použitý operačný systém,
 •  Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 •  označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 •  čas odozvy servera.

Google Adwords

Používame ponuku Google Adwords, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvaných reklám Google) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Týmto spôsobom dokážeme zistiť, aké úspešné sú naše jednotlivé reklamné opatrenia. Ak sa na našu webovú stránku dostanete z reklamy Google, Google Adwords uloží súbor cookie na vaše koncové zariadenie. V tomto súbore cookie sa uložia hodnoty analýzy (unique cookie ID, počet ad impressions – kvalifikovaných prístupov na jedno umiestnenie (frequency), posledný prístup, informácia opt out (značka, že používateľ už nechce byť oslovovaný)). Cookies, ktoré uloží Google Adwords, spravidla strácajú platnosť po 30 dňoch. Nemajú slúžiť na to, aby vás osobne identifikovali. Umožňujú skôr, aby Google Adwords rozpoznal váš internetový prehliadač. Google nám ako zákazníkovi Adwords poskytuje štatistické vyhodnotenie. Na základe tohto vyhodnotenia môžeme zistiť efektívnosť našich reklamných opatrení. Okrem toho nedostávame žiadne ďalšie informácie, zvlášť vás na základe informácií nedokážeme identifikovať. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a, f GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti „Google“ nájdete tu:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk#intro

Facebook

Na webovom sídle prevádzkovateľa sú začlenené aj funkcie webových stránok tretích strán, ktorými sú Facebook (možnosť prekliknutia na fanúšikovskú stránku).

Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie užívateľa. Napriek tomu, že nemáme žiadny prístup k týmto Cookies a ani k údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne prevádzkovateľom www.luxbus.sk, chceli by sme užívateľov informovať o podmienkach, ako tieto Cookies spracúvajú tretie strany.

Zásady spracúvania osobných údajov a ich prenosu do tretích krajín v rámci sociálnych sietí – zásady spracúvania osobných údajov:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


12. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY.

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
 2. právo prístupu k  svojim osobným údajom,
 3. právo žiadať o ich opravu,
 4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

V prípade, že máte otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nie v súlade s legislatívou – oznámte nám to prosím láskavo na zjednanie nápravy a to :

 • e-mailom na adresu: voznuk@luxbus.sk
 • telefonicky na tel. č.: + 421 948 506 528
 • Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Tieto Zásady ochrany/spracovania osobných údajov  nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach www.luxbus.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.